Stýring A

Hentugur fjárfestingartími: 2 ár+

Ævileið (65 ára og eldri)

Fyrir hvern?

Stýring A hentar þeim sem vilja litlar sveiflur í ávöxtun á séreignarsparnaði sínum, til dæmis þeim sem eru komnir á seinni hluta starfsævinnar. Leiðin fjárfestir með dreifðum hætti í skuldabréfum og innlánum.

Helstu kostir

  • Virk stýring og eignadreifing milli skuldabréfa og innlána
  • Sérfræðingar vakta tækifæri á markaði
  • Skattalegt hagræði
Stýring A tekur á móti iðgjöldum vegna tilgreindrar séreignar.

Gengi
1.776,80
-0,20 (-0,01%)
Gengi 14.06.2019
Nafnávöxtun
Innlend skuldabréf 94.9
Innlán 5.1

Eignasafn og stefna

Markmið þessarar leiðar er að skila stöðugri ávöxtun með góðri áhættudreifingu sem fæst með fjárfestingum í innlánum fjármálafyrirtækja og fjárfestingum í verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum.

Fjárfest er í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs, skuldabréfum bæjar- og sveitafélaga og innlánum fjármálafyrirtækja. Stærsti hluti eignasafnsins er í ríkisskuldabréfum og er verðtryggingarhlutfall skuldabréfasafnsins á bilinu 20-90%. Þetta safn fjárfestir ekki í hlutabréfum.

Staða 01.05.2019

Gengisþróun

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarleiðir heimila fjárfestingar í erlendum fjármálagerningum og fjárfestar skulu hafa í huga áhættu af alþjóðlegum fjárfestingum, sveiflum á gengi gjaldmiðla og aðra mögulega áhættuþætti sem slíkum fjárfestingum fylgir.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjárfestingarleiða undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjárfestingarleiðar miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjárfestingarleiðar.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.