Óverðtryggður lífeyrisreikningur

Hentugur fjárfestingartími: 1 mán+

Fyrir hvern?

Óverðtryggður lífeyrisreikningur er fyrir þá sem vilja stöðuga ávöxtun á sínum séreignarsparnaði til dæmis þeim sem eru komnir á síðari hluta starfsævinnar eða farnir að nálgast eftirlaunaaldur.

Helstu kostir

  • Stöðuleiki í ávöxtun
  • Bestu innlánakjör á hverjum tíma
  • Skattalegt hagræði

Næstu skref

Hafðu samband, pantaðu ráðgjöf eða talaðu við þjónusturáðgjafa VÍB.

Innlán í bönkum og sparisjóðum 100

Eignasafn og stefna

Markmið þessarar leiðar er að lágmarka sveiflur og áhættu og skila þannig stöðugri ávöxtun á séreignarsparnaði. Ávöxtun er yfir höfuð lægri en til dæmis í stýringu A, B, C og D, en á sama tíma er áhættan að sama skapi minni.

Fjárfest er í óverðtryggðum lífeyrisreikningi hjá Íslandsbanka. Lífeyrisreikningar bera vexti samkvæmt vaxtastefnu Íslandsbanka eins og hún er hverju sinni. Trygging innstæðna á innlánsreikningum fer eftir lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi.

Staða 01.05.2019

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarleiðir heimila fjárfestingar í erlendum fjármálagerningum og fjárfestar skulu hafa í huga áhættu af alþjóðlegum fjárfestingum, sveiflum á gengi gjaldmiðla og aðra mögulega áhættuþætti sem slíkum fjárfestingum fylgir.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjárfestingarleiða undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjárfestingarleiðar miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjárfestingarleiðar.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.