Erlend verðbréf

Hentugur fjárfestingartími: 5 ár+

Fyrir hvern?

Erlend verðbréf hentar þeim sem eru nýir á vinnumarkaði og eiga talsvert eða mikið eftir af starfsævi sinni. Þá hentar þessi leið virkum fjárfestum sem þola miklar sveiflur á séreignarsparnaði sínum. Leiðin hentar þeim sem vilja einungis fjárfesta í erlendri mynt. Leiðin fjárfestir með dreifðum hætti í skuldabréfum og hlutabréfum.

Helstu kostir

  • Virk stýring og eignadreifing milli skuldabréfa og hlutabréfa
  • Sérfræðingar vakta tækifæri á markaði
  • Skattalegt hagræði

Gengi
1.526,40
6,00 (0,39%)
Gengi 14.06.2019
Nafnávöxtun
Erlend hlutabréf 66.3
Erlend skuldabréf 25.4
Innlán
8.3

Eignasafn og stefna

Markmið þessarar leiðar er virk stýring milli skuldabréfa og hlutabréfa. Stefnt er að góðri áhættudreifingu með dreifingu á milli skuldabréfa og hlutabréfa í erlendri mynt og virkri stýringu með því að nýta tækifæri á hlutabréfamarkaði og skuldabréfamarkaði. Fjárfest er að hluta til í hlutdeildarskírteinum og hlutum sjóða. Meðaltími skuldabréfa er á bilinu 0,5-8 ár og getur flökt á skuldabréfum því orðið talsvert.

Sveiflurnar geta verið miklar og falist bæði í flökti á hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði auk gengissveiflna. Leiðin inniheldur 60% af erlendum hlutabréfum (með heimild upp í 80%) og 40% í erlendum skuldabréfum, að stærstum hluta ríkisskuldabréfum. Sögulegt flökt hlutabréfa er talsvert meira en skuldabréfa. Æskilegur fjárfestingartími er fimm ár eða lengur.

Staða 01.05.2019

Gengisþróun

Almennur fyrirvari séreignarsparnaðar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarleiðir heimila fjárfestingar í erlendum fjármálagerningum og fjárfestar skulu hafa í huga áhættu af alþjóðlegum fjárfestingum, sveiflum á gengi gjaldmiðla og aðra mögulega áhættuþætti sem slíkum fjárfestingum fylgir.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Viðskiptavinir eru hvattir til að kynna sér fjárfestingarstefnu mismunandi fjárfestingarleiða og reglur séreignarsparnaðar Íslandsbanka sem finna má á www.vib.is.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun fjárfestingarleiða undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun fjárfestingarleiða yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar fjárfestingarleiðar miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi fjárfestingarleiðar.

Skattafyrirvari

Vakin skal athygli á því að skattmeðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.